Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Papildomas darbas išėjus motinystės atostogų

Klausimas: Motinystės atostogų išė­jau dvejiems metams, tačiau ketinu jas pratęsti ir trečius metus. Ar galiu trečius me­tus papildomai užsidirbti pagal autorines sutartis?

Specialistų komentaras:

Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytos dvi atosto­gų rūšys: kasmetinės ir tiksli­nės. Kasmetinėmis atostogomis laikomas laikotarpis, kuris su­teikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti pa­liekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmo­kestį. Tikslinės atostogos ski­riamos darbuotojui esant kon­krečiam tikslui, todėl tikslinės atostogos gali būti nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, kūrybinės, valstybinėms ar vi­suomeninėms pareigoms atlik­ti, nemokamos ir vaiko priežiū­ros atostogos.
Vaiko priežiūros atostogos su­teikiamos, kol vaikui sueis treji metai. Už vaiko priežiūros atos­togas darbo užmokestis darbuo­tojams nėra mokamas, tačiau dėl motinystės (tėvystės) atosto­gų prarastų pajamų dalis kom­pensuojama iš ligos ir motinys­tės socialiniam draudimui skir­tų valstybės lėšų.
Ligos ir motinystės socialiniu draudimu apdraustam asme­niui Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudi­mo įstatymo 5 str. 3 d. 3 p. nu­statytas vaiko priežiūros atosto­gų apmokėjimas, kol vaikui su­eis vieni arba dveji metai. Lai­kotarpiu nuo vaiko dvejų iki tre­jų metų už jo priežiūros atosto­gas nėra mokamas darbo užmo­kestis ar pašalpa, todėl trečius metus galite papildomai užsi­dirbti dirbdama pagal autori­nes sutartis.
Taip pat Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas visais atvejais numato darbuotojui teisę, po Vaiko priežiūros atostogų, nesvarbu ar jomis pasinaudojo motina ar tėvas bei nesvarbu, ar jie šias atostogas išnaudojo visas, ar dalimis, grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs.